Счетоводно обслужване, заплати и осигуровки, финансов одит

Нашите услуги

Счетоводно обслужване,  заплати и осигуровки, финансов одит.

В днешно време всяка фирма се стреми към намаляване на разходите без влошаване на качеството. Една добра възможност за това е възлагане на счетоводното и данъчно обслужване на счетоводна къща. Предлагаме Ви следното: Ваша грижа да бъде вашият бизнес, а наша отговорност – Вашето счетоводно и данъчно обслужване.

Счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване, годишно приключване, изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации. Изготвяне на пълен набор от финансови отчети за дейността на фирмата Ви, на тримесечие или полугодие – по Ваше желание.

Заплати, осигуряване, данъци

Заплати и осигуровки. Обработка на работни заплати, социално и здравно осигуряване. Регистрация на трудови договори. Оформяне на трудови и осигурителни документи.

Услуги по ЗДДС

Регистрация и де-регистрация по ЗДДС. Месечна обработка и подаване на справка-декларация. Акредитирано представителство по ЗДДС.

Интрастат

Регистрация и подаване на месечни декларации по системата ИНТРАСТАТ.

Независим финансов одит

Проверка и заверка на междинни и годишни финансови отчети. Консултации при преобразувания чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне.

Правни услуги

Регистрация и ликвидация на търговски дружества. Поддържане актуално състояние при промени в правната форма.

Други административни услуги

СКМ може да Ви предложи широка гама от допълващи административни услуги, които ще облекчат Вашата работа и ще намалят риска от пропускане на задължения и срокове.

Какво печелите, ако ползвате услугите на СКМ?

Професионализъм. Чрез постоянно повишаване на квалификацията на нашите служители и участие в ежегодни специализиране курсове ние можем да гарантираме на нашите клиенти надеждна информираност и професионализъм в предоставяните услуги.

Отговорност. Ние носим отговорност за всички грешки по наша вина. Това не може да бъде уговорено с никой главен счетоводител на трудов договор!

Изгода. Възнаграждението, което бихте ни заплащали е значително по-малко от разходите за Вашите счетоводители: заплати; работни места и компютри; специализиран софтуер; консумативи; специализиран абонамент и обучения.

Гъвкавост. Ние предлагаме гъвкавост и бързина в своята работа и за разлика от счетоводители на трудов договор ние не излизаме в отпуск и не боледуваме.

Информираност. Сигурни сме, че нашите регулярни финансови справки и доклади значително ще подпомогнат вземането на най-правилните управленски решения от Ваша страна.

Опитност. Обслужвайки различни клиенти от различни отрасли на икономиката ние придобиваме практически опит за широк спектър от счетоводни и данъчни услуги необходими на днешния бизнес.