Данъчно облагане на физически лица

Ще започнем така. Знаете ли:

 • Как се изчисляват осигуровките?
 • Какви са сроковете за подаване на декларации 1 и 6?
 • Каква информация трябва да се подава към НАП и НОИ?
 • Как се регистрира трудов договор на служител?
 • Какво се прави с болничен лист?
 • Какво е това „график за отпуските” и има ли той почва у нас?
 • Що е туй обезщетение и защо трябва да го плащате?
 • Що е туй „осигурителен доход” и как се определя?
 • Възможно ли е да изчислявате отпуска върху отпуска? Парадокс ли?

Ами честно казано – НЕ! Не трябва да знаете отговорите на всички тези въпроси. Какво все пак трябва да знаете? Нашия адрес! Толкова е просто, нали?

Добре. Ако все още сте тук, продължаваме с това: Данъчното облагане на физическите лица в България, продължете се регламентира от: Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса на труда, Закона държавния бюджет, Закона за бюджета на социалното осигуряване, Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и още няколко. Това не е никак смешно, нали? Ако тази предварителна информация Ви е достатъчна, починете си, изпратете Вашето запитване до нас, и напуснете тази страница. Ние ще Ви се обадим при първа възможност и ще се опитаме да Ви предоставим на готово необходимата информация.

Но ако все пак искате да придобиете една по-обща представа за облагането на доходите на физическите лица в България, продължете нататък и се забавлявайте!

Облагане доходите на физическите лица

Облагането на доходите на физическите лица се урежда от нашия Закон за данъците върху доходите на физическите лица или кратко ЗДДФЛ. Разпоредбите на този закон се прилагат и за едноличните търговци.Обект на облагане по този закон са доходите както на местните така и чуждестранните физически лица.

Местните физически лица са данъчно задължени за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, докато чуждестранните физически лица се облагат само за доходите си с източник в България.

За местни лица по нашето законодателство се считат, без оглед на тяхното гражданство, лицата които пребивават в България повече от 183 дни през всеки 365-дневен период.

В зависимост от източника видовете доходи по този закон са:

 • доходи от трудови правоотношения;
 • доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
 • доходи от друга стопанска дейност;
 • доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
 • доходи от прехвърляне на права или имущество.

Дължимият данък от работници и служители работещи по трудов договор се удържа и внася от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец. Работници и служители, които получават през годината доходи само по трудови договори от един работодател не подават годишни данъчни декларации.

Размер на данъка

 Данък върху доходите от трудови правоотношения  10%
 Данък върху доходи от дивиденти и ликвидационни дялове  5%

Срокове

Годишна данъчна декларация  подава се до 30април на годината, следваща годината на придобиване на дохода
 Внасяне на данъка  до 30април на годината, следваща годината на придобиване на дохода

Осигурителни вноски в държавно обществено осигуряване

Общия процент за осигуровки, които плащат работодателя и работника е около 31% върху брутната заплата на работника. Тези данъци и такси покриват налозите за нетрудоспособност, болест, майчинство, безработица и пенсионно осигуряване. Съгласно нашето законодателство социалните осигуровки се заплащат задължително. Те сe начисляват върху брутния доход на всеки един работник или служител.

За самонаетите лица е задължително да се осигуряват за: нетрудоспособност, общо заболяване и пенсия.

Ставки на осигурителните вноски

Фонд  от работник  от работодател всичко
 За фонд „Пенсии”  6.14 %  7.66 %  13.8 %
 За фонд „Допълнително задължително пенсионно осигуряване”  2.2 %  2.8 %  5 %
 За фонд „Общо заболяване и майчинство”  1.4 %  2.1 %  3.5 %
 За фонд „Безработица”  0.4 %  0.6 %  1 %
 За фонд „Трудова злополука и професионална болест”  от 0.4 до 1.1 %  1.1 % макс.
 Здравно осигуряване  3.2 %  4.8 %  8 %
 За фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”  0%  за 2018г.  0 % за 2018г.

Необлагаеми доходиАко искате да проверите Вашия здравен или осигурителен статус в България отидете на страницата “Полезни връзки”.

Не са облагаеми:

 • Доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
 • доходите от продажба или замяна на движимо имущество;
 • доходите от разпореждане с финансови инструменти;
 • разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции;
 • доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;
 • доходите от задължително осигуряване в България или в чужбина;
 • доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия;
 • лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • обезщетенията за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди;
 • застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие;
 • стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина и др..

Други лимити и прагове установени в България

 Минимална работна заплата  BGN 510
 Максимален осигурителен доход  BGN 2 600
 Минимален осигурителен доход  определя се от Националния класификатор на длъжностите

Обезщетения при майчинствоМоля да имате в предвид, че в България различните професии имат различен минимален осигурителен доход, върху който се изчисляват съответните данъци. Минималния осигурителен доход също така е различен за различните видове бизнес, като това зависи от основния предмет на дейност на една компания. Пълният списък с длъжностите на „Националната класификация на професиите и длъжностите” е публикуван на страницата на Министерство на труда и социалната политика.

За да можете да ползвате обезщетение по майчинство трябва да сте работили минимум 12 месеца. Обезщетението е в размер на 90% от средната Ви брутна заплата от последните 24 месеца преди да излезете в отпуск по майчинство. Продължителността на майчинството в България е 410 дни от които 45 дни могат де си ползват преди раждането.

След първите 410 дни обезщетението става 340 лв. на месец докато детето навърши 2 години. След навършване на 2 години на детето, всеки от родителите, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител с негово съгласие. Отпускът може да се ползва наведнъж или на части. Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни. Обезщетенията се изплащат от Националния осигурителен институт.

Ако имате въпроси по изложената по-горе информация, моля не колебайте да се свържете с нас. Нашите специалисти ще се радват да ви отговорят.