Независим финансов одит

СКМ предлага на своите клиенти широка гама от одиторски услуги съгласно изискванията и разпоредбите на Закона за независимия финансов одит. Нашите експерт счетоводители предлагат следните услуги:

  1. периодични, репрезентативни и годишни одиторски проверки;
  2. проверка и заверка на междинни финансови отчети;
  3. проверка и заверка на годишни финансови отчети;
  4. текущи финансови и счетоводни консултации вкл. консултации при коригиране на финансовия резултат за данъчни цели;
  5. консултации при преобразувания чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества;
  6. консултации по прилагане на международните Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО);
  7. организиране на независими финансово-счетоводни ревизии по заявка и съгласно изисквания на клиента;
  8. изготвяне на данъчни становища.

Свържете се с нас за повече информация и изготвяне на оферта за поемане на одиторски ангажимент.