Настоящата Политика за “бисквитките” регулира използването на “бисквитки” на този уебсайт. “Бисквитките” са малки текстови файлове, които се съхраняват върху хард диска на устройството и които съдържат определена информация, а понякога и лични данни.

1. Общи положения

1.1 Вашите лични данни се обработват от „Счетоводна къща M“ EOOД, със седалище на адрес: бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“ № 104, вход А, етаж 4, офис 6, София, с ЕИК 130885095 (“СКМ”), действаща в качеството на администратор на лични данни.

Ако имате забележки или въпроси, моля, не се колебайте да се свържете със „Счетоводна къща M“ EOOД на имейл адрес: office@skmbg.com.

2.2 Термините в рамките на настоящата Политика за “бисквитките” трябва да се тълкуват в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) (Регламент на ЕС 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО).

2.3 Запазваме си правото да модифицираме и променяме настоящата Политика за “бисквитките” по наша собствена инициатива. Всяка промяна или модификация ще бъдат публикувани на този уебсайт.

2.4 Продължавайки да използвате този уебсайт след като сте уведомени за използването на “бисквитки”, Вие потвърждавате че сте се запознали внимателно с настоящата Политика за “бисквитките”.

2. “Бисквитки”

2.1 Когато посещавате този уебсайт, СКМ поставя няколко “бисквитки” с Ваше съгласие. Можете да предоставите съгласието си като кликнете върху бутон “Приемам” в банера “бисквитки”. Ако при посещението Ви в този уебсайт не допуснете “бисквитки”, възможно е някои или всички характеристики на този уебсайт да спрат да работят надеждно.

2.2 Можете да избегнете поставянето на “бисквитки” като конфигурирате своя браузър по съответния начин.

2.3 На този уебсайт се използват изброените по-долу “бисквитки”:

Функционални “бисквитки”:

Тези “бисквитки” са необходими за този уебсайт, за да работи надеждно и да Ви осигури добър опит при работата с него. 

Аналитични и статистически “бисквитки”:

Наименование на “бисквитките” Описание на функцията Продължителност
qtrans_front_language Тази “бисквитка” се използва за поддържане на уебсайта на понастоящем използваният език за превод. 1 година
cookieconsent_dismissed Тази “бисквитка” се използва, за да се разбере дали настоящият ползвател е приел “бисквитките”. 1 година
_ga Тази “бисквитка” се използва за запазване на уникален идентификационен номер на настоящия ползвател. 2 години
_gat Тази “бисквитка” се използва за намаляване на процента на заявките – ограничавайки събирането на данни по сайтове с висок трафик < ден
_gid Тази “бисквитка” се използва за съхраняване и актуализиране на уникалната стойност за всяка посетена страница. > ден

 

3. Какви лични данни обработваме?

3.1 СКМ обработва Ваши електронни идентификационни данни (като например, Вашият IP адрес, Вашите предпочитания за браузър, момента от време, когато влизате в уебсайта, и т.н.).

4. Какви са целите и правната основа за обработка на Вашите лични данни?

4.1 СКМ обработва Вашите лични данни за провеждането на статистически анализи, за да можем да подобрим нашия уебсайт, продукти и услуги, или за разработването на нови продукти и услуги.

4.2 Ние ще обработваме Ваши лични данни единствено за тази конкретна дейност по обработка, ако ни предоставите Вашето съгласие да го направим.

  • СКМ може да обработва Вашите лични данни за защита на законовите интереси на СКМ, неговите партньори или трети лица, ако използването от Ваша страна на този уебсайт може да се счита за (a) нарушение на приложими условия за употреба или на права на интелектуална собственост, или на някакви други права на трети лица, (б) заплаха за сигурността или целостта на този уебсайт, (в) риск за този уебсайт или за някоя от основните системи на СКМ или негови подизпълнители в резултат на вируси, Троянски коне, шпионски и злонамерен софтуер, или някаква друга форма на злонамерен код, или (г) по някакъв начин, който е израз на омраза, сквернословие, дискриминация, расизъм, клевета, злоба, вреда или по някакъв друг начин неуместен или незаконен.

4.3 Тази форма на обработване се налага, за да се защити нашият законен интерес, както и законните интереси на трети лица, а именно да се гарантира сигурността / защитата на нашия уебсайт от непозволена употреба и незаконни дейности.

  • СКМ обработва Вашите лични данни, за да може да ни защити в съдебни или други производства.

4.4 Тази форма на обработване е необходима за защита на нашия законен интерес, т.е. за да може да се защитим в случай на спор.

  • СКМ обработва Вашите лични данни, за да изпълни законовите си задължения или за да отговори на всяко разумно искане от страна на компетентен правоприлагащ орган или представители на такива органи, съдебни власти, държавни агенции или институции, включително компетентни органи за защита на личните данни. Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени по собствена инициатива на СКМ към полицията или към съдебен орган като доказателство или в случай на обосновани подозрения за незаконно действие или престъпление, извършено от Вас посредством използването на този уебсайт.
  • Тази форма на обработване е необходима, за да спазим нашите законови задължения.

5. Колко дълго съхраняваме Ваши лични данни?

5.1 Като общ принцип, ние съхраняваме Вашите лични данни за възможно най-кратки периоди и не по-дълго отколкото е необходимо, за да постигнем описаните по-горе цели. Когато Вашите лични данни вече не са необходими, те ще бъдат заличени по сигурен начин.

Бихме искали да подчертаем, че осигуряваме необходимите и подходящи предпазни мерки за защита на сигурността и целостта на Вашите лични данни.

6. Кой получава Ваши лични данни?

6.1 Освен в ситуациите, описани в член 2, СКМ не изпраща Ваши лични данни по неустановим начин на никое трето лице без Вашето изрично съгласие да направим това. Вие обаче разбирате, че използването от наша страна на аналитични и статистически “бисквитки” може да означава, че третите лица – доставчици на тези “бисквитки” могат да придобият определена информация за Вас, включително информация за Вашето поведение при търсене.

6.2 СКМ разчита на трети лица, като доставчици на ИТ услуги, за да Ви осигури този уебсайт. Тези обработчици – трети лица могат да обработват Ваши лични данни единствено от името на СКМ, на базата на изрични писмени инструкции, получени от СКМ. СКМ гарантира, че всички външни обработчици ще бъдат избрани с надлежно внимание и ги задължава да съблюдават за запазването на сигурността и целостта на Вашите лични данни. Освен това, Google също може да обработва Вашите лични данни. Повече информация за начина, по който Google обработва Вашите лични данни, можете да намерите в собствената политика за неприкосновеност на личния живот на Google.

По принцип, Вашите лични данни ще бъдат обработвани само в рамките на Европейското икономическо пространство (т.e. Европейски съюз, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн). Ако посочените по-горе цели изискват Вашите лични данни да бъдат обработвани извън Европейското икономическо пространство, ние гарантираме, че те ще бъдат защитени до най-пълната възможна степен.

7. Какви са нашите гаранции за качество?

7.1 СКМ разглежда и третира личните данни като конфиденциална информация.

7.2 СКМ ще предприеме подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба, промяна или непозволено разкриване, или достъп до, прехвърляне, съхраняване или друга форма на обработване, независимо дали по случайност или незаконно.

7.3 СКМ ще премахне идентифициращите характеристики на Вашите лични данни когато те вече не са необходими за целите, описани в Цели на обработването, ако е уместно.

8. Какви са Вашите права?

8.1  Като субект на данни, Вие имате определени права. Моля, обърнете внимание, че не е задължително всички права да важат и за Вас.

Вие имате право на достъп, право на корекция, право на заличаване, право на преносимост на данните, право на възражение и право на ограничаване на обработването. Освен това, Вие имате право да не бъдете обект на вземането на решение на база единствено на автоматично обработване, включително профилиране, което води до правни последици за Вас или съответно, което може да Ви засегне неблагоприятно. В допълнение, Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие. Това се прилага единствено по отношение на ситуации, при които обработването се основава на Вашето съгласие.

8.2 За да упражните Вашите права, както са описани в настоящата Политика за “бисквитките”, Вие можете да се свържете с нас на тел.: + 359 2 988 07 88. В този смисъл, можете да изпратите и писмено искане до имейл адрес: office@skmcom, в който да посочите правото, до което се отнася Вашето искане. Освен това, необходимо е да приложите копие на Вашата валидна лична карта, на която да бъдат видими ясно датата на валидност и Вашият подпис, за да се предотврати получаването на незаконни или измамни искания. Веднага след получаването на Вашето искане, Вие ще получите потвърждение на получаването. След това Вашето искане ще бъде разгледано в рамките на разумен срок. Ако все още не сте удовлетворени, имате право да се свържете с надзорния орган.