Интрастат

Лицата регистрирани по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), които извършват търговия в рамките на Европейския Съюз са задължени да подават месечни Интрастат декларации. Праговете за регистрация в системата ИНТРАСТАТ за България се определят ежегодно от Председателя на Националния Статистически Институт.

Специалистите на СКМ могат да ви бъдат полезни със следните услуги в сферата на Интрастат:

  1. Интрастат регистрация чрез Интрастат оператор;
  2. Месечна обработка на дневниците на пристигания и заминавания;
  3. Изготвяне на месечни и коригиращи ИНТРАСТАТ декларации и тяхното подаване в НАП с електронен подпис.

Срока за подаване на Интрастат декларациите е 14-то число на месеца, за предходния.

Напомняме, че съгласно чл. 17 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки Интрастат оператор, който не подаде Интрастат декларация, не я подаде в предвидените срокове или предостави неизчерпателни или неверни данни в нея, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

Ако имате нужда от повече информация по въпросите на Интрастат или търсите фирма, която да поеме извършването на тази дейност може да се свържете с нас.