Закон за независимия финансов одит

( посл. изм. Декември 2015г. / извадка)

Чл. 1. Този закон урежда:

1. целта и принципите на независимия финансов одит;

2. професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и заключенията на независимия финансов одит;

3. придобиването на диплома, правоспособност и упражняването на одиторската професия от регистрираните одитори;

4. правата и задълженията на регистрираните одитори, извършващи независим финансов одит;

5. статута на Института на дипломираните експерт-счетоводители;

6. системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

Чл. 2. Независим финансов одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Чл. 3. Независимият финансов одит се извършва от регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 5. (1) Целта на независимия финансов одит е изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на:

1. финансовото състояние на предприятието;

2. отчетения финансов резултат от дейността на предприятието;

3. паричните потоци на предприятието и промените в тях;

4. собствения капитал на предприятието и промените в него.

(2) Независимото одиторско мнение по ал. 1 се изразява по отношение на съответствието на финансовите отчети с приложимите счетоводни стандарти, както и с всяка друга националноприета счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети.

(3) Формирането и изразяването на независимото одиторско мнение се извършва в съответствие с Международните одиторски стандарти.

Чл. 6. Независимият финансов одит обхваща процедури за определяне на разумна сигурност чрез проверка на:

1. спазването принципите на счетоводството;

2. последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика;

3. методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предприятието, ограничена до постигане целите на одита;

4. ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;

5. процеса на счетоводното приключване;

6. достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация;

7. съответствието между информацията във финансовия отчет, в доклада за дейността и всяка друга информация, която органите на управление на предприятието предоставят заедно с одитирания отчет.

Чл. 7. Регистрираните одитори при осъществяване на независим финансов одит спазват Етичния кодекс на професионалните счетоводители, приет от Международната федерация на счетоводителите.

Чл. 8. Независим финансов одит се извършва на годишни, консолидирани, междинни и други финансови отчети, когато това е определено в закон, по искане на собственици, държавни органи и други потребители на финансова информация.

Чл. 12. Ръководството на предприятието предоставя на регистрираните одитори изготвения от него финансов отчет, готов за издаване на одиторски доклад. Представянето на финансовия отчет се извършва заедно с доклада за дейността и всяка друга информация, която органите на управлението предоставят към одитирания отчет, както и подписано утвърдително или представително писмо от ръководството съгласно Международните одиторски стандарти.

Чл. 21. Лице, придобило в държава – членка на Европейския съюз, или в държава от Европейското икономическо пространство правоспособност да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, се вписва в регистъра на регистрираните одитори по този закон след успешното полагане на изпити по българско търговско, данъчно и осигурително право на български език пред Института на дипломираните експерт-счетоводители. Редът и начинът за провеждане на изпитите се утвърждават от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Чл. 26. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ежегодно до 31 март публикува на официалната си интернет страница списъка на регистрираните одитори.

Чл. 32. При изпълнение на одиторското си задължение регистрираните одитори имат право да изискват пълно съдействие и информация от ръководството на предприятието, както и да наблюдават провеждането на инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. “Регистриран одитор” е физическо лице, придобило право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети; или негово предприятие или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Пълният текст на закона може да намерите тук или като се свържете с нас.