Корпоративно облагане

Ако Вие искате да регистрирате нова фирма и се чудите какви ще са Вашите данъчни задължения, или просто искате да получите актуална информация за текущите данъчни ставки в България – това е Вашата страница. По-долу СКМ представя най-важните данъци приложими към фирмите в България, както и информация за техните размери, проценти, начин на прилагане и плащане.

Но ако Вие искате да се концентрирате върху Вашия основен бизнес и предпочитате да не си губите времето опитвайки се да разберете и приложите коректно долните цифри, проценти, таблици и комплицирани изчисления – просто се свържете с нас. Наше задължение е да вършим всичко това, да се грижим за Вашите данъчни пресмятания, както и да прилагаме най-изгодните за Вас ставки разрешени от закона. Ние в СКМ, обичаме да работим с цифри, проценти и данъчни пресмятания, и това е нещото в което наистина сме добри!

Основните аспекти на корпоративното облагане в България са дефинирани в нашите Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК).

Корпоративно подоходно облагане

Основни ставки
Корпоративен данък 10%
Данък дивиденти и ликвидационни дялове 5%
Данък, удържан при доходи на чуждестранни лица 10%
Данък върху разходите 10%

Данъчна загуба може да се приспада до 5 г. при определени условия. Обичайните бизнес разходи се приспадат от реализираните приходи преди да се определи данъчната основа за корпоративния данък.

Данък удържан при източника

С данък при източника се облагат:

  • доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
  • доходи на чуждестранни лица.

Данък върху разходите

С този данък се облагат следните документално обосновани разходи:

  • представителните разходи, свързани с дейността;
  • социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол;
  • разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

Срокове

Годишна данъчна декларация подава се до 31 март, всяка година
Корпоративен данък внася се до 31 март, всяка година
Годишни финансови отчети публикуват се в Търговския регистър до 30 юни, всяка година
Авансов корпоративен данък внася се до 15 число на месеца, за който се отнася
Данък удържан при източника внася се до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението или начислен дохода.
Данък върху разходите внася се до 15 число на следващия месец

Данъчно задължени лица, които предадат годишната си данъчна декларация до 31 март по електронен път и заплатят дължимия данък в същия срок имат право на 1% отстъпка от дължимия данък, но не повече от 1000 лв.

Избягване на двойното данъчно облагане

България има действащи Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с близо 70 държави, като тези спогодби са базирани на Модела на Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие.

Опростената процедура за прилагане на СИДДО, считано от 15.02.2011г. предвижда: когато платец начислява на чуждестранно лице доходи, подлежащи на облагане с данък при източника, с общ размер до 500 000 лв. на годишна база, искане за прилагане на СИДДО до НАП не се подава, а получателят на дохода следва да предостави на платеца:

  • удостоверение, че е местно лице на другата държава по смисъла на конкретната СИДДО за съответната година, през която е реализиран дохода;
  • декларация, че е действителен получател на дохода;
  • декларация, че не разполага с място на стопанска дейност в България;

Като използвате предоставената тук връзка към НАП ще можете да прочетете и да изтеглите актуалните бланки с различни видове искания за избягване на двойното данъчно облагане. Можете да се запознаете и с двустранните международни спогодби сключени между Република България и други страни по света.

За конкретни въпроси по прилагането на СИДДО като прагове, необходими документи и процедури вие можете да се свържете с дирекция „СИДДО” на НАП. Телефоните на дирекцията са:

02 9859 3061

02 9859 3071

02 9859 3173 или просто да се свържете с нашите специалисти.

Амортизация на дълготрайни материални активи (ДМА) в България

Обичайният метод за амортизации на ДМА в България е линейния метод.

Актив на стойност по-малко от 700 лв. не се счита да ДМА.

Таблицата с размерите на амортизационните норми при линейния метод на различните видове ДМА е показана по-долу.

<td83″> Всички останали амортизируеми активи

Вид актив годишна норма
Масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии 4%
Машини, производствено оборудване, апаратура 30%
Транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти 10%
Компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони 50%
Автомобили 25%
Данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение

Годишната норма не

може да превишава

33 1/3

Всички останали амортизируеми активи 15%

Данък добавена стойност

Ставки
Основна ставка 20%
Ставка при туристически услуги 9%
ДДС при износ 0%

Ново учредените дружества в България не се регистрират автоматично по ЗДДС. Има два основни начини на регистрация по ЗДДС – доброволна или задължителна. Вие може да регистрирате Вашата фирма по ЗДДС по всяко време и при какъвто и де е оборот доброволно (разбира се преди да сте направили оборот от 50 000 лв. за последните 12 месеца). Този начин на регистрация според нас е препоръчителен.

ДДС в България се начислява и заплаща при: продажба на стоки; доставка на услуги; както и при внос. Приходи от финансови услуги като застраховки или банкови услуги не се облагата с ДДС.

Срокове по ЗДДС

<td67″> подаване на ДДС справка-декларация<td59″> до 14 число на месеца, за предходния<td67″> внасяне на ДДС<td59″> до 14 число на месеца, за предходния

Моля да имате в предвид, че закъсненията в подаване на месечните ДДС справки-декларации, както и закъснения в плащането на начисленото ДДС са предмет на сериозни санкции от страна на НАП!

От тук можете да направите проверка на ДДС номер – дали е валиден и на коя фирма принадлежи. Препратката която сме предоставили е насочен към портала на Европейската Комисия ПРОВЕРИ!

Данък при договори за наем

От 1 януари 2011г. има изменения в ЗДДФЛ, съгласно които, когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.

Надяваме, се че сме ви били полезни с настоящата информация. Ако имате въпроси или предложения към нас – свържете се с нас.